Inovacija ACC BOX – prvi domaći akcelrometar

You are currently viewing Inovacija  ACC BOX – prvi domaći akcelrometar

Vibracije se javljaju u prirodi svuda oko nas i mogu biti izazvane prirodnim faktorima i čovekovom aktivnošću.

Primeri prirodno uzrokovanih vibracija  su oscilovanje  viskokih građevina usled dejstva zemljotresa i vetra, nasipa, obaloutvrda i visokih brana usled udara poplavnih talasa. Klizišta, tecišta, bujice i snežne lavine takođe mogu delovati na objekte u čovekovom okruženju i na taj način može doći do vibracija, čije nam merenje može doprineti boljnem razumevanju ovih fenomena.

Vibracije kod mašina i motornih vozila ili na primer usled vibracije usled miniranja, se mogu klasifikovati u vibracije koje su prouzrokovane čovekovom aktivnošću.

Dobra okolnost kod vibracija nastalih usled ljudske aktivnosti je što imamo  mogućnost da ih izazovemo  u kontrolisanim uslovma i na taj način izvedemo neku vrstu eksperimenta, gde ćemo unapred doneti uređaje za merenje i postaviti ih na adekvatne pozicije.

U toku protekla tri meseca sam imao čast da budem član tima ACC-box koji je osvojio treće mesto na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju.  Tim je nastupio na takmičenju upravo sa uređajem koji omogućava da se na precizan način mere i prate vibracije na građevinskim objektima. Prednost našeg uređaja je adabtibilnost u zavisnosti od vrste objekta kao i očekivanog inteziteta vibracija.

FINALNU EMISIJU MOŽETE POGLEDATI OVDE https://youtu.be/AqtMhGANIe4?t=3943

( Video o našoj inovaciji je na 1:03:57 deo u kome se pojavljujem je na 1:05:40 )

Kao što je i delimično navedeno u videu, krajnji cilj je da se uz pomoć našeg proizvoda uspostavi jedinstvena mreža monitoringa objekata kritične infrastrukture. U ovaj sistem bi bili uključeni važniji mostovi, visoke brane i hidrocentrale, mesta duž obala reka koja su prepoznata kao  kritična sa aspekta odbrana od poplava, kao i najkritičnija klizišta.

Uspostavljanjem ovog sistema praćenja, bilo bi moguće iz jedne kontrolne sobe u svakom momentu  pratiti stanje u svakoj od kritičnih tačaka, što bi znatno doprinelo sistemu ranog upozoravanja građana. Rano upozoravanje i davanje pravog uputstva ljudima kod oštećenja ili kolapsa objekata ove važnosti je elementarnog značaja u cilju spasavanja ljudskih života i njihove imovine.

Bitno je naglasiti da je kroz ovaj sistem dugoročnog monitoringa objekata kritične infrastrukture moguće dobiti i izveštaje o njihovoj funkcionalnosti u režimu “mirnog rada”.  Drugim rečima, čak i ako tokom određenog perioda ne dođe do vanredne situacije, podaci se mogu koristiti kao podloga za pojedinačno unapređenje svakog od objekata kritične infrastrukture, kao i za planove generalnog sistematskog unapređivanja svih objekata.